Skip links

Služby

Právní oblasti a služby, které v nich poskytuejem.

Naše činnost

Služby kanceláře.

Zakládáme si na osobním a vstřícném přístupu ke klientům, jejichž zájmy a práva chráníme a vymáháme.

Právo občanské

Poskytujme kvalifikované právní poradenství a služby advokátů v celé oblasti občanského práva. Připravíme Vám smluvní dokumentaci na míru, zastoupíme v soudním řízení nebo poradíme, jak postupovat ve vaší životní situaci.

Nabízíme především tyto služby

 • Příprava smluvní dokumentace v případě převodu nemovitých věcí (koupě, dar), včetně zřízení a vedení advokátní úschovy, koupě nebo prodeje movitých věcí, výpůjčky, výprosy, nájmu apod.
 • Zastoupení v soudním řízení, sepis a podání žalob, obrana proti žalobám.
 • Vymáhání pohledávek za třetími osobami, ať již ze smluv nebo z deliktních jednání, včetně uplatnění nebo zastoupení v exekučním řízení.
 • Uplatnění a vymáhání nároků z náhrady škody.
 • Správu nemovitostí včetně vedení účetnictví, zajišťování běžného chodu nemovitostí, zřízení a spravování fondů, zajišťování smluv s dodavateli služeb a energií.
 • Právní pomoc při sousedských sporech, sporech plynoucích z vlastnictví (věcná břemena, služebnosti, právo stavby), spoluvlastnictví včetně vypořádání a uplatnění nároků vůči dalším spoluvlastníkům.

Právo obchodní

Poskytujeme právní služby obchodním korporacím a osobám samostatně výdělečně činným, ať již drobnému trhovci, řemeslníkovi nebo developerovi či velké mezinárodní korporaci. Součástí našich služeb jsou i odborné ekonomické, účetní a daňové služby porady.

Nabízíme především tyto služby

 • Právo obchodních korporací, družstev a spolků – zakládání, změny, likvidace, přeměny obchodních korporací, zajištění valné hromady včetně administrace, převody obchodních podílů, zajištění živnostenských oprávnění, včetně zápisů do veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík), sepis smluv o výkonu funkce.
 • Závazkové právo – kompletní příprava smluvní dokumentace, pomoc při sjednávání smluvních podmínek, vymáhání pohledávek včetně exekucí, uplatňování nároků, obrana proti uplatněným nárokům, řešení sporů ze závazkových vztahů.
 • Právní pomoc obchodním korporacím a podnikajícím fyzickým osobám v oblasti spotřebitelského práva, včetně zastoupení ve správním řízení (řízení před ČOI, ČIŽIP, UIP).
 • Právo cenných papírů – sepis směnek, šeků, jejich vymáhání, indosace, smluvní převod (cese).
 • Zastupování před soudy – sepis žalob, zápisy do veřejných rejstříků, zastupování při obchodních sporech.

Právo trestní

Zastáváme názor, že advokacie je v prvé řadě služba lidem. Považujeme právní stát a jeho principy za základ práva. Stavební kámen právního státu spatřujeme v právech každého člověka. Pojmovými znaky těchto práv je rovnost před zákonem. Aby tato práva mohla být dodržena vyžaduje praxe nezřídka odborné zastání toho kterého člověka. Proto v trestním řízení vždy stojíme za právy každého obviněného, dohlížíme nad dodržení presumpce neviny a dalších zásad trestního řízení, hájíme jejich zájmy a bráníme je před libovůlí orgánů státní moci.

Nabízíme především tyto služby

 • Obhajoba obviněného (obžalovaného) při trestním stíhání, právní pomoc podezřelého v trestním řízení (před zahájením trestního řízení).
 • Výrazně se též věnujeme obhajobě a zastoupení obviněných nebo podezřelých ze zavinění dopravní nehody, pomáháme odklonům trestního stíhání (podmínečné zastavení trestního stíhání, narovnání, upuštění od trestního stíhání), zastupujeme obviněné ve správním řízení.
 • Obhajoba trestně stíhaných právnických osob.
 • Zastoupení při styku se správními orgány, podávání opravných prostředků v přestupkovém řízení.
 • Vymáhání odškodnění za neoprávněné trestní stíhání (nesprávný úřední postup).
 • Nezapomínáme ani oběti trestných činů, kterým coby poškozeným poskytujeme zastoupení v adhezní řízení i vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem.

Právo rodinné

V případě sporů rodinných nabízíme kompletní služby právního poradenství od porady, přípravu dohod až po zastoupení účastníka při vypořádání majetku. Máme dlouholeté zkušenosti z řízení o určení výživného, svěření dětí do výlučné či střídavé péče. V této oblasti spolupracujeme s předními plzeňskými psychology a psychiatry zaměřující se na nezletilé děti.

Nabízíme především tyto služby

 • Poradenství při řešení krizové životní situace, přípravu dohod a právní pomoc při nesporném rozvodu (dohody o úpravě poměrů k nezletilým, dohod o vypořádání majetku a práv společného bydlení, příprava návrhů na schválení dohod soudem).
 • Sepis a podání žalob na rozvod manželství, návrhů na svěření nezletilých dětí do péče, stanovení výživného na nezletilé, rozvedeného manžela/ku, vypořádání SJM.
 • Příprava návrhů na výživné pro rodiče, kteří se o sebe již nedokáží postarat.

Právo pracovní

V pracovní právu poskytujeme naše služby zaměstnancům i zaměstnavatelům. Připravujeme kompletní smluvní dokumentace pro korporace, ale také pomáháme zaměstnancům ve sporech z pracovněprávních závazků.

Nabízíme především tyto služby

 • Vyhotovení pracovních smluv na míru, včetně vedoucích pracovníků a manažerských smluv, zastupování při řešení sporů z pracovních smluv.
 • Právní pomoc při ukončení a vznik pracovněprávního vztahu (právní rozbory smluv, vyhotovení výpovědi, dohody apod.).
 • Zastupování před soudem.
 • Řešení otázky náhrady škody vzniklé z pracovněprávního vztahu.

Právo správní

Dnešní právní úprava klade na občana vysoké nároky znalosti předpisů a potřebu nekonečného vyplňování formulářů. Naše advokátní kancelář v této oblasti poskytuje právní pomoc při standartních i nestandartních správních řízení, ať se již se jedná o vydání stavebního povolení nebo vyjednávání a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Současně poskytujeme služby i správním orgánům, či samosprávným celkům při výkonu přenesené působnosti, např. při vedení přestupkové komise.

Nabízíme především tyto služby

 • Příprava podkladů a zastoupení v řízení o vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, územního řízení, včetně případných odvolání.
 • Zastoupení při styku se správními úřady – návrhy (vklady, záznamy, poznámky) ke katastrálním úřadům, jednání s obecními a živnostenskými úřady.
 • Zastupování v řízení před finančním úřadem, uplatňování práv klienta, podávání opravných prostředků.
 • Zastupování ve správním soudnictví – soupis správních žalob, zastupování před soudy.
 • Zastupování poškozených – adhezní řízení, náhrada škody, odškodnění,
 • Poskytování služeb stáním úřadům a samosprávným celkům při vedení přestupkové komise, vymáhání poplatků, vymáhání neuhrazených výměrů apod.

Veřejné zakázky

Po dobu delší 10 let poskytujeme kompletní právní a administrativní zajištění veřejných zakázek pro obchodní korporace, městské, krajské nebo státní firmy, ale také pro obce města či kraje. U veřejných zakázek, a to od nejmenších zjednodušených řízení po nadlimitní veřejné zakázky zajišťujeme veškerý právní servis, přípravu smluv, přípravu zadávací dokumentace, včetně kompletní a náročné administrace a zveřejnění.

Nabízíme především tyto služby

 • Administrace všech druhů zadávacího řízení, včetně řízení prováděných mimo režim ZZVZ.
 • Příprava a sepis veškeré dokumentace, zadávací dokumentace, smlouvy, prohlášení.
 • Zajištění poradenství a podpory při jmenování a činnosti hodnotících komisí.
 • Poskytování poradenství při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS).
 • Zajištění zveřejnění zákonem vyžadovaných informací ve věstníku veřejných zakázek.
 • Zastoupení účastníků veřejných zakázek ve sporech z veřejných zakázek, podání opravných prostředků proti rozhodnutí zadavatele, uplatnění práv u ÚHOS.
 • Právní poradenství při účasti ve veřejné zakázce, právní pomoc při zhotovení nabídky, kontrola smluv.

Vedle veřejných zakázek nabízíme odborné poradenství v oblasti registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Nabízíme právní poradenství co do zhodnocení dopadnu zákona na jednotlivé subjekty, posouzení obsahu smluv, posouzení nutnosti zveřejnit tu kterou část smlouvy, možnost anonymizace části smluv, označení metadat ve smlouvě i v registru smluv. Taktéž poskytujeme kompletní správu registru smluv, včetně samotného administrativního zveřejňování pro dotčené subjekty.